Pályázat

Mártélyi Falumegújítás
Új Magyarország Vidékfejlesztési
ProgramPályázat

Erdei iskola felújítása
KEOP-3.3.0./09 pályázat

Hol található Mártély?

e-Magyarország

Közadatkereső

Országgyűlési képviselő


Kistérségi PortálHasznos oldalak

A mártélyi Általános Iskola házirendje

Mártélyi Általános Iskola

6636 Mártély, Fő u. 47.

OM: 201742

Házirend

I. Bevezető

 1. A köznevelésről szóló törvény előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni.
  1. A Házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira vonatkoznak azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie,.
  2. A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása minden iskolahasználó kötelessége [Köznevelési törvény 45. és 46.§].
  3. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll.
  4. A Házirend olvasható az iskola könyvtárában, az iskola bejárata mellett kifüggesztve, és az iskola valamennyi osztálytermében kifüggesztjük. A házirend egy-egy példánya megtekinthető diákönkormányzatot segítő nevelőnél,a szülői munkaközösség elnökénél. A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni
  5. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük az első osztályfőnöki órán illetve szülői értekezleten.:

II. Az iskolai munkarenddel, az iskolai foglalkozások rendjével, az iskola helyiségeinek, eszközeinek használatával, a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos rendelkezések

 1. 1.      Az iskola munkarendje

1.1.     Az iskolába az első tanítási óra előtt 15 perccel (8 óráig) kell beérkezned, hogy legyen időd az első tanítási órára előkészülni.
 Az iskolában 7 óra 30 perctől van ügyelet, az osztályokba 8 órakor mehetsz be.
Az iskola területét az utolsó foglalkozás befejezése előtt csak engedéllyel hagyhatod el. Engedélyt az ügyeletes nevelőtől illetve osztályfőnöködtől kérhetsz.

1.2.     A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett magatartásoddal segítsd; tanítód, tanárod útmutatása szerint végezd el a feladataidat!
Ha szükséged van rá, kérj tanítódtól, tanárodtól segítséget! Vedd figyelembe, hogy a tanítási órán, foglalkozásokon társaidnak is joga, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, dolgozhassanak; munkájukban te sem zavarhatod őket.
A tanórák előkészítésében, lezárásában tanítód, osztályfőnököd, szaktanáraid útmutatása alapján vegyél részt!

1.3.     A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint:
            Jelző csengetés:     810        Becsengetés: 815
            1. szünet                900 – 920
            2. szünet                1005 – 1015
            3. szünet                1100 – 1110
            4. szünet                1155 – 1205
            5. szünet                1250 – 1255
A délutáni foglalkozások és a foglalkozások közötti szünetek rendje:
            Becsengetés          1345
            szünet                    1500 – 1515

1.4.     A tanítási órák, foglalkozások kezdetére a tanteremben, a foglalkozás helyszínén kell tartózkodnod!
A tanítási órát látogatással vagy más módon megzavarni nem lehet. Tanítási óra alatt a szülő sem léphet be a tanterembe. Ügyelj osztálytermetek közösen kialakított rendjére! A szaktantermek rendjét szaktanáraid ismertetik a tanév első óráján.

1.5.     Ha hetes vagy, a te feladatod, hogy

 • letöröld a szünetben a táblát, gondoskodj krétáról,
 • az óra elején jelentsd a hiányzókat
 • jelentsd a tanáriban, ha 5 perccel a becsöngetés után sem érkezett tanár a tanórára
 • ellásd az osztályfőnököd, társaid által rád bízott feladatokat (portörlés, virágöntözés).

1.6.     A tanórák közötti szünetekben az iskola udvarán kell tartózkodnod. Ettől eltérni csak az ügyeletes nevelő engedélyével szabad

1.7.     A hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók – külön beosztás szerint – reggel 7.30. és 8.00. óra között, valamint az óraközi szünetekben az udvaron, valamint a folyosón tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeleteseket az iskolai diákönkormányzat osztja be. A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek az udvar, a folyosó és a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására.

1.8.     Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után akkor lehetsz bent, ha

 • napközis vagy
 • az iskolában ebédelsz
 • szakköri, sportköri foglalkozáson veszel részt
 • a könyvtárban van dolgod
 • iskolai szervezésű programon vagy annak előkészítésében veszel részt
 • tanítód, osztályfőnököd engedélyezte, hogy bent legyél.

1.9.     A napközis foglalkozás 1630-ig, a tanuló szoba 1600-ig tart.
A foglalkozásokat megzavarni nem szabad. A tanteremben csak a napközisek tartózkodhatnak.
Ha neked rendszeresen vagy 1-1 alkalommal előbb el kell menned, szüleid írásbeli nyilatkozatát kérjük.

1.10. Az iskolai szervezett étkezések (tízórai, ebéd) és az ebédlő használatának rendje

 • ha alsó tagozatos vagy, a csoportoddal együtt ebédelhetsz.
 • ha felső tagozatos vagy, az ebédlőben tartózkodó nevelők felügyelnek rád.
 • az ebédlőben csak akkor tartózkodj, ha étkezel!
 • Az ebédlőből ételt és innivalót kihozni tilos!

1.11. Az iskolai rendezvényeken is tanítód, osztályfőnököd útmutatása szerint viselkedj! Magatartásoddal segítsd elő a rendezvény sikerét, eredményességét!
Tanítód, osztályfőnököd kérése szerint vegyél részt a rendezvények előkészítésében, lezárásában.
Az iskolai és községi ünnepeken, megemlékezéseken ünneplő ruhában (sötét alj, fehér felső) kell megjelenned.

1.12. Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével hagyhatod el.

1.13. Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásodat a szüleidnek vagy orvosnak kell igazolnia.
A tanítási órára becsengetés után érkező tanuló köteles a késés okát a szaktanárnak jelenteni, majd az osztályfőnöknél igazolni.
Az igazolatlan késések időtartama összeadódik és igazolatlan mulasztásnak minősül.
Ha a tanuló betegség miatt mulaszt, gondviselője 24 órán belül köteles értesíteni az osztályfőnököt. /Az étkezést rögtön le kell mondani./
Az igazolást a hiányzást követő első héten le kell adni az osztályfőnöknek.
Egyéb okból a tanulónak a tanítási óráról távol maradni csak előzetes engedéllyel szabad.
Az engedélyt megadhatja

 • egy tanóráról a szaktanár
 • összefüggően 4 vagy több tanítási napról az igazgató

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló hatósági intézkedés miatt nem tudott iskolába menni.

1.14. Az iskola a szüleiddel a tájékoztató füzeten (ellenőrző) keresztül tart kapcsolatot. Ezért a tájékoztató füzetet minden nap magaddal kell hoznod, az oda beírt bejegyzéseket szüleidnek, tanáraidnak haladéktalanul be kell mutatnod.

 1. 2.      A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások

2.1.     Minden nap ápoltan jelenj meg iskolában.

2.2.     Ha bármilyen rendkívüli eseményt észlelsz, például baleset történik, haladéktalanul szólnod kell a legkönnyebben elérhető pedagógusnak

2.3.     Azonnal jelentsd az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapotod lehetővé teszi –, ha rosszul érzed magad, vagy, ha megsérültél.

2.4.     A tanév első tanítási napján osztályfőnököd tájékoztat azokról a baleset- és tűzvédelmi szabályokról, melyeket saját és társaid testi épségének védelmében köteles vagy megtartani. Ezek közül a legfontosabbak:

 • Az első tanítási napon meg kell ismerned az épület kiürítési tervét, és részt kell venned annak gyakorlatában.
  • Az iskola területén úgy viselkedj és úgy közlekedj, hogy ne veszélyeztesd se magad, se társaid testi épségét.
  • Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó stb.) az iskolába hoznod, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinned tilos.
  • Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hoznod, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinned tilos.
  • Az udvaron kavicsot, köveket dobálnod, az épület ablakain bármilyen tárgyat kidobnod tilos.
  • Az udvari játékokat csak tanítód felügyelete mellett használhatod.

2.5.     Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a technika- testnevelés- és kémiaórákra (ékszer, műköröm), ezeket szaktanáraid ismertetik veled az első tanórán.

2.6.     Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon alkoholt, energia italt, drogot fogyasztani, cigarettázni szigorúan tilos! A tanítási órákon minden nemű étel és ital fogyasztása szigorúan tilos. Rágózni, szotyolázni, chipset fogyasztani sem megengedett.

2.7.     A sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük;

2.8.     A sportfoglalkozásokon balesetvédelmi okokból a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, nagy fülbevalót.

2.9.     A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos az orvosi rendelő nyitvatartási rendje szerint fogadja az orvosi ellátásra szoruló tanulókat

2.10. Az iskolaorvos az éves iskolaegészségügyi munkaterv alapján elvégzi – vagy szakorvos ill. a védőnő részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:

 • fogászat: iskolafogászat ,
 • belgyógyászati vizsgálat: ,
 • szemészeti és hallásvizsgálat ,
 • a tanulók fizikai állapotának mérése ,
 • valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata .
 • Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két alkalommal. ill. szükség szerinti gyakorisággal.
 1. 3. A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épülete berendezési tárgyainak, felszereléseinek védelme érdekében szükséges rendelkezések

3.1.     Kötelességed, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen használd. Ha kárt okozol, szüleidnek kártérítést kell fizetniük

3.2.     Személyes holmidra te tudsz legjobban vigyázni:
Ha a tantermet elhagyjátok, az osztálytermet zárjátok be. A testnevelésóra, a délutáni foglalkozások előtt, amikor mindenki átöltözött, az öltözőt zárjátok be, az öltöző kulcsát adjátok át a testnevelő tanárotoknak. Értéket (pénzt, órát, ékszert stb.) az öltözőben ne hagyjatok, adjátok át megőrzésre tanárotoknak.
Iskolaszereiteket (tornafelszerelés) hasznos ellátni nevetek monogramjával.

3.3.     A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel (osztályfőnökkel vagy az érintett szaktanárral) megbeszélik

3.4.     Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, értékes órát, discman-t stb.) valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő írásbeli kérelmére az igazgató engedélyével – rendkívül szükséges esetben – hozhatnak. A nagyobb értékű tárgyat megőrzésre a tanulók leadhatják a gazdaságvezetőnek, aki azt biztonságos helyre elzárja. A megőrzésre leadott tárgyakért az iskola kártérítési felelősséget vállal, a megőrzésre le nem adott tárgyakért azonban a szülők vállalják a felelősséget.

3.5.     Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola - az érintett nevelő vagy igazgató - csak a szülőnek adja át az eset tanulságainak megbeszélését követően.

3.6.     A mobiltelefon használata a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon szigorúan tilos. E szabályt megszegőkkel szemben az előző pontban meghatározott eljárást kell alkalmazni. A gazdasági irodában megőrzésre leadott mobiltelefonért az iskola kártérítési felelősséget vállal , a megőrzésre le nem adott mobiltelefonért azonban a szülők vállalják a felelősséget .

3.7.     Kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén –kerékpártároló - kell tartani.

3.8.     A tanuló felelős a rábízott és kikölcsönzött taneszközökért, könyvekért azok engedély nélküli elvitele, szándékos rongálása kártérítési kötelezettséget von maga után.

3.9.     Az iskola létesítményeiben szándékosan okozott kárt a tanuló gondviselője köteles megtéríteni.

3.10. Minden tanuló köteles tiszteletben tartani társai és a közösség tulajdonát, felszerelését.

3.11. Talált tárgyakat a tanulók a gazdasági irodában kötelesek leadni.

3.12. Ügyelj az épület, tantermed tisztaságára, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tedd! Padodban, polcodon szekrényedben magad tarts rendet tanítód, osztályfőnököd útmutatása szerint.

III. A tanulók jutalmazása, a fegyelmező intézkedések

 1. 1.      A tanulók jutalmazásának elvei:

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.

 1. 2.      A jutalmazás formái:

2.1.     Csoportos jutalmazás

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munka , az egységes helytállást tanúsító tanulói közösség csoportos jutalomban részesíthető.
A jutalmazás formái: jutalomkirándulás, színházlátogatás, esetileg megállapított jutalmak

2.2.     Tantárgyi elismerés
A kiemelkedő tantárgyi munkáért szaktanári dicséret adható.
A több tárgyból kiemelkedően teljesítő tanuló nevelőtestületi dicséretet kaphat.
Kimagasló eredmény esetén igazgatói dicséret adható.
Az iskolai házi bajnokságok, házi versenyek tanulmányi pontversenyek eredményeiről, pontállásáról az iskolai faliújságon tájékozódhatsz.

2.3.     Magatartás és szorgalom jutalmazása
Az a tanuló , aki magatartásában és szorgalmában példás; a felnőttekkel és társaival udvarias, rendszerető , kötelességtudó, a  közösségi életben aktív, kezdeményező, az alábbi jutalmazási fokozatokban részesülhet:

 • szaktanári szóbeli/ írásbeli dicséret
 • osztályfőnöki szóbeli / írásbeli dicséret
 • igazgatói szóbeli / írásbeli dicséret
  A bejegyzés az ellenőrzőbe kerül.
 • Adható tantestületi dicséret is, mely a bizonyítványba és az anyakönyvbe is bekerül.

2.4.     Az iskola nyilvánossága előtti jutalmazás

Az egész évben kiemelkedő munkát végző, a példás magatartású, szorgalmú vagy az iskolai élet más területén kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tanév végén könyvjutalomban részesülnek. A jutalmat a tanulók a tanévzáró ünnepélyen vehetik át nyilvánosan.
Az iskola nyilvánossága előtti jutalmazásra az osztályfőnök terjeszti elő a tanulót.
A jutalmazásról az osztályozó értekezleten a nevelőtestület dönt.

2.5.     Alapítványi díj 

Az általános iskolás évek alatt iskolánk hírnevének öregbítéséhez leginkább hozzájáruló diáktársatok az Alapítvány kuratóriumának döntése alapján a Mártélyi Általános Iskoláért Alapítvány díját kaphatja.

 1. 3.      Fegyelmező intézkedések

3.1.     Azokat a tanulókat, akik az iskolai házirendet tanórán vagy tanórán kívül, az iskolán belül vagy az iskolán kívül megszegik, ha igazolatlanul mulasztanak, vagyis az iskolai közösség normáit sértő magatartást tanúsítanak ha bármilyen módon ártanak az iskola jó hírének, fegyelmező intézkedésben kell részesíteni.
A tanuló fegyelmezetlen magatartását rendszabályozó intézkedések a következők:

 • szaktanári figyelmeztetés,
 • osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés,
 • osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés,
 • osztályfőnöki intés,
 • igazgatói figyelmeztetés,
 • igazgatói intés.

Az elmarasztalás fokozatainak megállapítása az osztályfőnök feladata, s ez az osztályban tanító szaktanárok véleményének figyelembevételével történik. A bejegyzés az ellenőrzőbe az osztályfőnök feladata. Az intést a szülővel láttamoztatni kell.

3.2.A tanulók súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója dönt , a nevelőtestület véleményének kikérését követően.

IV. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos részletes rendelkezések 

4.1. Az iskolában a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot segítő felnőtt. Ha jogaid gyakorlásában sérelem ér elsősorban az osztályfőnöködhöz, másodsorban a diákönkormányzatot segítő felnőtthöz, harmadsorban az iskola igazgatójához fordulhatsz.

4.2.Szüleid kérésére korlátozás nélkül igénybe veheted az általános iskolai napközit.

4.3.A csoportbontásokról a tanév végén, legkésőbb az első tanítási héten az osztályfőnököd tájékoztat.

4.4.Az iskola megszervezi azokat a szakköröket, sportköri foglalkozásokat, amelyeken legalább 10 tanuló részt vesz, és amelyek megtartásához szükséges feltételeket az iskola biztosítani tudja..

4.5.Részt vehetsz az iskolában folyó hitoktatásban. A különböző felekezetek által tartott hittanórák időpontját és helyszínét a tanári melletti hirdetőtáblán találod meg

4.6.Családotok anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban, étkezésben részesülhetsz. Ennek feltételeiről, szabályairól és az igénylés rendjéről az iskola gyermekvédelmi felelősétől kaphatsz te, vagy kaphatnak a szüleid részletes felvilágosítást.

4.7.Jogaid gyakorlásához szükséges információkat

 • az osztályfőnöködtől (többek között az osztályfőnöki órákon)
 • szüleidtől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően)
 • a diákönkormányzaton keresztül
 • a diákönkormányzat faliújságján keresztül kaphatod meg.

4.8.Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthatsz

 • bármely osztályfőnöki órán
 • az osztályképviselőn keresztül a diáktanácsban
 • a diákközgyűlésen a diákönkormányzat működési szabályzatában foglaltak szerint.

4.9. Véleményedet a diákönkormányzati képviselőd útján is elmondhatod

4.10. Kérdést intézhetsz

 • az iskola igazgatójához fogadóóráján
 • az SzMK-hoz, vagy az SzMK vezetőségéhez bármikor, amikor az ülésezik. Az ülések időpontjáról a tanári melletti hirdetőtábláról tájékozódhatsz.

4.11.Tanulmányaidat, személyedet érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást kaphatsz osztályfőnöködtől, a szaktanáraidtól.

4.12. A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik veled tanáraid. Egy nap két témazáró dolgozatot írattathatnak veled. Hatodik órában csak akkor kell témazáró dolgozatot írnod, ha az adott tárgyból az órarendben nincs 1-5. órád. Az írásbeli dolgozatokat kijavítva egy héten, rendkívüli esetben két héten belül megkapod szaktanáraidtól.

4.13. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie és a jelentkezés egy tanévre szól.

4.14. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat

A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható.

4.15.A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól

4.16.Az iskola életét, mindennapjait úgy szervezzük meg, hogy annak során a köznevelési törvény 46. (3) bekezdésében meghatározott jogaid érvényesüljenek

4.17. Az általános együttélési szabályokat neked is kötelességed megtartanod. Többek között nem önbíráskodhatsz, tisztelned kell tanáraid és társaid emberi méltóságát. Ezeket az általános kötelességeidet a köznevelési törvény 54. §-a tartalmazza

4.18. Kötelességed megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von maga után. Az ezzel kapcsolatos szabályokat a köznevelési törvény 58. §-a tartalmazza

V. A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása

5.1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról

 • az iskola igazgatója
  • az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta,
  • a nagyfolyosón elhelyezett faliújságon keresztül folyamatosan tájékoztatja,
  • az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.

 

5.2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül, írásban tájékoztatják.

5.3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, vagy a diákönkormányzathoz fordulhatnak.       

5.4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel, a nevelőtestülettel .

5.5. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról

 • az iskola igazgatója
  • a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden tanév elején,
  • a szülőknek szóló faliújságon keresztül folyamatosan tájékoztatja,
  • az osztályfőnökök:
   • az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.

5.6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:

 • szóban:
  • a családlátogatásokon,
  • a szülői értekezleteken,
  • a nyílt tanítási napokon,
  • a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken,
  • írásban a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), valamint az első-negyedik évfolyamon a félévi és a tanév végi értékelő lapokon ( ill. a szöveges értékelést tartalmazó tájékoztató füzetben).

5.7. A szülői értekezletek időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza.

5.8. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.

5.9.. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, ill. nevelőivel.

VI. A diákönkormányzattal kapcsolatos rendelkezések

6.1. A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik.

6.2. Az iskola a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: lehetőségekhez mérten anyagi támogatás az iskolai szintű programokhoz, helyiség az önkormányzat megbeszéléseihez.

6.3. A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet.

6.4. A diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. Ezért célszerű, ha a diákönkormányzat az előző tanév utolsó tanítási napjáig dönt erről.

6.5. A 11/1994 (IV.8) MKM-rendelet 31.§ (1) bekezdésben szabályozott kérdésekben a nevelőtestület a diáktanácson keresztül kéri ki a diákönkormányzat véleményét. A véleménykérés szempontjából a tanulók nagyobb csoportjának számítanak a tagozatok: alsó tagozat, felső tagozat. 

VII. Térítési díj befizetése, visszafizetése

7.1. Az étkezési térítési díjat minden hónap harmadik hetében hétfőn és kedden  kell befizetni az erre kijelölt iskolai dolgozónak, kivéve, ha a tanítási szünetek ettől eltérő időpontot tesznek szükségessé. Pótbefizetés minden hónap utolsó tanítási napján lehetséges. Indokolt esetben a befizetési határidőtől az igazgató engedélye alapján el lehet térni.

7.2. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges a szülő részére visszajuttatja, ha az étkezést a szülő vagy a tanuló a megelőző munkanap 10 óráig előre az iskola élelmezésvezetőjénél lemondta. 

VIII. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

8.1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el.

8.2. A házirend tervezetét megvitatják az iskolai diákönkormányzat képviselői . A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját.

8.3. A házirend tervezetét megvitatja a nevelőtestület és a közösen kialakított és a többség által elfogadott véleményt eljuttatják az iskola igazgatójához.

8.4. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői munkaközösségének véleményét.

8.5. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzat egyetértését, valamint a szülői szervezet véleményét az elkészített és elfogadásra előkészített tervezettel kapcsolatban.

8.6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, s az a fenntartó önkormányzat - Mártély Község Önkormányzata - képviselő-testületének jóváhagyásával lép hatályba.

8.7. Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői munkaközösség iskolai vezetősége.

8.8. A házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani.

IV. Egyéb, záró, a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezések

A Házirendet a nevelőtestület a 2013. március 25-én tartott értekezletén fogadta el, a Szülői Munkaközösség aHázirendben foglaltakat megtárgyalta, azzal egyetértett. A Házirendet a fenntartó a …….…sz. határozatával 2013. ………………. fogadta el. Hatálybalépés napja:2013. ……………………….

A Házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően, kétévenként felülvizsgálja.

.........................................       .........................................          .........................................

            Igazgató                   diákönkormányzat képviselője               SZMK elnöke