Hirdetmény
2011. február 17. 10:21

Határozatképtelenség esetén a gyűlést 2011. III. 25. napján 18,30 órakor ismételten összehívom, mely képviselt földterület nagyságától függetlenül határozatképes.

A földtulajdonosi gyűlés helye: Mártély, Bütyök Csárda.

A földtulajdonosi gyűlés napirendi pontjai:

1. A földtulajdonosi közös képviselő pénzügyi beszámolója. ea. Kérdő Ferenc földtulajdonosi közös képviselő

2. A Mártélyi Vadászok Egyesületének beszámolója. ea. Kérdő Ferenc elnök

3. Egyebek

A gyűlésen a határozathozatal alkalmával jognyilatkozatot tenni személyesen vagy képviselő útján lehet.

Azon földtulajdonosok, akik a vadászterületen egyenként harminc hektárnál kisebb földtulajdonnal rendelkeznek, képviseletük ellátására legalább harminc hektáronként egy képviselőt bízhatnak meg.

A földtulajdonos, amennyiben a határozathozatal alkalmával nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a Ptk. 219-223. §-aiban foglaltaknak megfelelően kiállított olyan írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat, amelyből megállapítható a tulajdonos neve, tulajdoni hányada - ideértve a részarány AK értékét is-, a termőföld helyrajzi száma, valamint annak területe hektárban és a képviselő személye.

A települési önkormányzat jegyzője jár el törvényes képvelőként azon a vadászterületnek minősülő, de nem a Magyar Állam tulajdonát képező földek tulajdonosainak nevében, akik:

a/ a vadászetületen egyenként harminc hektárnál kisebb földtulajdonnal rendelkeznek, és képviseltükkel más természetes vagy jogi személyt bíztak meg,

b/ a vadászterületen harminc hektárnál nagyobb földtulajdonnal rendelkeznek, de a határozathozatalon nem jelentek meg és képviseletükről sem gondoskodtak,

c/ kérésre nem tudták igazolni - a jogszabályban meghatározott módon - a tulajdonukat.

 

Kérem a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a földtulajdonosi gyűlésen megjelenni szíveskedjenek!

 

Kérdő Ferenc

földtulajdonosi közös képviselő