Gondozási Központ Intézményvezető álláshelyének betöltésére pályázat
2011. november 7. 16:05

A munkáltatói jogkör gyakorlója:

 

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete, azzal, hogy az egyéb munkáltatói jogokat Mártély Község Polgármestere gyakorolja.

 

A Gondozási Központ az alábbi szolgáltatásokat végzi:

 

- étkeztetés

- házi segítségnyújtás

- idősek klubja

- tanyagondnoki szolgálat

 

A munkakörbe tartozó, vezetői megbízással együtt járó lényeges feladatok:

 

A Gondozási Központ működtetése, a szakmai feladatok, a fent említett szociális alapszolgáltatásokból eredő feladatok ellátása és a gazdálkodás rendjének betartása, melynek keretében felelős:

-          az Alapító Okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért,

-          a vagyonkezelés területén a használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, megőrzéséért,

-          az Intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért,

-          a hatályos jogszabályi előírások szerinti követelmények megteremtéséért és fenntartásáért;

-          gyakorolja a munkáltatói jogokat az Intézmény munkatársai felett,

A magasabb vezetői megbízással egyidejűleg a közalkalmazott által betöltendő munkakör: nappali ellátást vezető.

 

Pályázati feltételek:                 magyar állampolgárság,

                                               büntetlen előélet,

szakirányú szakképzettség az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rend. 3. számú mellékletében foglaltak szerint,

legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

a pályázónak a kinevezés előtt nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

vagyonnyilatkozat-tétel.

 

A pályázathoz csatolni kell:

-          a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes szakmai önéletrajzot,

-          három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-          végzettséget tanúsító okiratok másolatát,

-          az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

-          a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével határozott időre 2012. január 1-jétől 2012. december 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2012. január 1-jétől 2012. december 31-ig szól.

A besorolás és az illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján történik.

Benyújtási határidő: a NKI-n történő megjelenéstől (2011. november 7.) számított 30 nap.

A pályázatot Mártély Község Polgármesteréhez (Balogh Jánosné Polgármester, 6636 Mártély, Rákóczi tér 1.) lehet benyújtani zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Intézményvezetői pályázat".

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-ában foglaltaknak megfelelően. A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtását követő 60 napon belül történik.

Információ kérhető: Mártély Község Polgármesteri Hivatal jegyzőjétől (dr. Tarics Csilla), a 06/62/528-062 telefonszámon, martelyjegyzo@okszi.net e-mail címen vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban. A jegyző biztosítja az intézmény megismerésének lehetőségét is.

A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bizalmasan kezeljük.