Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2011. október 18. 13:12

A pályázatok benyújtásának feltételei:

 

1. A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. november 14.

 

- Bursa Hungarica ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

- A pályázatot a települési önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A benyújtott pályázatról az önkormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak.

A pályázati űrlap csak a kötelező mezők kitöltésével és a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Az önkormányzat ebben az esetben hiánypótlást rendelhet el, vagy a pályázatot a bírálatból kizárhatja, és kizárását írásban indokolja.

 

2. Az ösztöndíj időtartama:

„A típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2011/2012. tanév II. féléve és a 2012/2013. tanév I. féléve)

„B” típusú pályázat: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2012/2013. tanév, a 2013/2014. tanév, és a 2014/2015. tanév)

 

3. A pályázók köre:

 

„A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben, a képzésre vonatkozó keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.

A képzésre vonatkozó keretidő ezen pályázat vonatkozásában: államilag támogatott képzésben résztvevő hallgató esetében a támogatási idő, azaz a megkezdett 12 félév (a fogyatékossággal élő hallgató  ideje további 4 félévvel megnövelhető), költségtérítésese képzésben résztvevő hallgató esetében a megkezdett 16 félév (amennyiben a felsőoktatási intézmény szabályzatában a képzési keretidőt ennél rövidebben nem határozza meg).

 

„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, ill. felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázatók jelentkezhetnek, akik a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

4. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

-          középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt,

-          katonai, ill. rendvédelmi felsőoktatási intézmény katonai ill. rendvédelmi képzésében vesz részt

-          doktori (PhD) képzésben vesz részt,

-          külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

 

5. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

 

6. A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni:

 

„A” típusú pályázat: név, anyja születési neve, születési helye és ideje, lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan) adóazonosító jel, felsőoktatási intézmény, kar szak/szakpár megnevezése, telefonszám, em-ail cím. A pályázó az intézmény, kar, és szak/szakpár teljes nevét a felsőoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles megadni.

„A” típusú pályázat esetén a pályázat kötelező melléklete a Jogviszony igazolás arról, hogy a pályázó a képzéstípusok valamelyikében vesz részt.

 

„B” típusú pályázat: név, anyja születési neve, születési helye és ideje, lakóhelye (lakcímkátyával igazolhatóan) adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím.

 

Továbbá a pályázók kötelesek megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.

 

Pályázati űrlap a Polgármesteri Hivatalban igényelhető.