Pályázat

Mártélyi Falumegújítás
Új Magyarország Vidékfejlesztési
ProgramPályázat

Erdei iskola felújítása
KEOP-3.3.0./09 pályázat

Hol található Mártély?

e-Magyarország

Közadatkereső

Országgyűlési képviselő


Kistérségi PortálHasznos oldalak

Alapító okirat

Amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. pontjai alapján jogi személyként működő magánalapítványt hoztak létre az alábbiak szerint:

1. Alapítók:

Albert Sándorné
6636 Mártély, Béke u. 7.
Ferenczi Józsefné   
6636 Mártély, Fő u. 25.
Kenéz Józsefné 
6800 Hódmezővásárhely, Botond u. 71.
Nagyné Szentirmai Anna 6636 Mártély, Tornyai u. 21.
Szalai Istvánné
6636 Mártély, Erdei F. u. 6.

2. Az alapítvány neve:

Alapítvány a Mártélyi Általános Iskoláért

3. Az alapítvány székhelye:

6636 Mártély, Fő u. 45-47.

4. Az alapítvány célja:

A mártélyi gyerekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében az iskola kulturális, sport és oktatás-nevelési programjainak támogatása: az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása a diák kezdeményezések felkarolása, nemzetközi kapcsolatok ápolása, környezetvédelmi tevékenység elősegítése, az iskolai és iskolán kívüli szabadidős tevékenységek alapfeltételeinek biztosítása, a diáksport, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók segítése, szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű gyerekek támogatása. Nyári táborok, kirándulások megvalósításában való közreműködés.. Települési fejlesztési akciókban való részvétel előremozdítása.

Az alapítvány által végzett közhasznú tevékenységek, a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, sport,  - a munkaviszonyban és a polgári jogviszonyban keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével – és szabadidős tevékenységek támogatása.

Az alapítók kijelentik, hogy az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5. Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a 4. pontban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.

6. Az alapítvány vagyona:

Az alapítók a 4./ pontban meghatározott célok elérése érdekében a Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezetnél nyitott számlán elhelyeztek  50.000 Ft, azaz Ötvenezer forintot, az alábbi megosztás szerint:

Albert Sándorné 10.000 Ft
Ferenczi Józsefné 10.000 Ft
Kenéz Józsefné 10.000 Ft
Nagyné Szentirmai Anna 10.000 Ft
Szalai Istvánné
10.000 Ft

Az alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen alapító okirat 5. pontjában meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményeivel.

Az alapítvány gazdálkodásával elért eredményt az alapítók között felosztani nem lehet, az elért eredményt csak és kizárólag a 4./ pontban meghatározott tevékenységekre lehet fordítani.

 

7. Az alapítványi vagyon működtetése

Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kuratóriumot illet meg, amely azt kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstári vagy letéti jegyet vásárolhat, azzal az alapítvány céljait szolgáló jövedelmező vállalkozásban vehet részt.

A kuratórium üléseiről köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak egyértelműen tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a döntés mellett és ellenszavazók személy és számarányát.

A kuratórium döntéseit az érintettetekkel írásban közli, az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány irodájában bárki betekinthet munka- napokon.

 

Az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, közhasznúsági jelentését a kuratórium általi elfogadás után a helyi sajtó útján évente nyilvánosságra hozza.

 

Az alapítvány működéséről, szolgáltatásai igénybevételi módjáról egyrészt az iskola hirdető tábláján, másrészt a helyi sajtó útján tájékoztatja a nyilvánosságot.

 

8. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja

A célok megvalósításához szükséges támogatások összegéről, formájáról az alapítványi vagyonkezelő kuratórium dönt. A csatlakozók által adományozott összegek, ingó és ingatlan tulajdonok, értékpapírok a jó gazda gondosságával szabadon felhasználhatók. Az alapítvány a támogatást kérelem alapján nyújtja.

 

9. Az alapítvány kezelése

Az alapítvány kezelő szerve az alapítók által létrehozott 7 tagú kuratórium. A kuratórium  tagjait határozatlan időre az alapítók kérik fel, akik maguk közül titkárt és elnököt választanak.

A kuratórium tagjai:

Hajdú Zsolt Vencel elnök 686636 Mártély, Zrínyi u. 7.
Sajti Imréné titkár
6636 Mártély, Tornyai u. 20.
Búzás Éva  
6800 Hódmezővásárhely,  Éva u. 5.
Giliczéné Molnár Irén
6800 Hódmezővásárhely, Károlyi u. 82.
Cseszkóné Locskai Éva 6800 Hódmezővásárhely, Kölcsey u. 83.
Pótári Mihály 6636 Mártély, Béke u. 9.
Zsadányi Lászlóné 6636 Mártély, Fő u. 18.
Szél Sándorné Nagy Erzsébet

6636 Mártély, Alkotmány u. 32.

A kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik, döntéseit nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A kuratórium megalkotja az alapítvány szervezeti és működési szabályzatát, amely tartalmazza a kuratórium ügyrendjét is.

A kuratórium legfontosabb feladata, hogy – az ügyrendjének megfelelő módon – döntsön az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekről.

A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal köteles az alapítók részére tájékoztatást adni a végzett munkáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról.

A kuratórium elnöke, titkára és tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az Alapítvány legfőbb szerve a kuratórium. A kuratóriumot  a titkár hívja össze, írásban, a meghívókat az elülés előtt legalább 15 nappal az érdekelteknek megküldeni. A meghívókban a napirendi pontok feltüntetésre kerülnek.

A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium határozatképes, ha az ülésen az elnökön, a titkáron kívül 3 tag jelen van.

A kuratórium tagjai az alapítókkal hozzátartozói /Ptk.685/b./ illetve alkalmazotti jogviszonyban nem állnak.

10. Az alapítvány képviselője

Az alapítvány képviselője egyúttal a kuratórium elnöke. Hajdú Zsolt Vencel, a kuratórium által megválasztott elnök az alapítvány képviseletével járó feladatokat megismerte, a megbízást elfogadta. Az alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez a kuratórium elnökének, titkárának aláírása szükséges.

11. Jelen alapítvány határozatlan időre jön létre. Az alapítvány bármely célból történő megszűnése esetén az alapítványi vagyon a Mártélyi Általános Iskolára száll át.

12. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. Vonatkozó szabályai az irányadóak.

13. Jelen alapító okirat valamely pontjának érvénytelensége nem érinti az alapító okirat összességének érvényességét.

14. Alapítók tudomással bírnak arról, hogy jelen alapító okiratot nyilvántartásba vétel céljából a Csongrád megyei Bírósághoz be kell nyújtani.

Mártély, 2011. szeptember 19.